W dniu 15 lipca 2011 roku, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza istotne zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które polegają m.in. na:

- polepszeniu systemu gospodarowania odpadami;

- prowadzeniu selektywnego zbioru odpadów;

- zmniejszeniu ilości odpadów, w tym ulęgających biodegradacji,;

- zwiększeniu liczby nowoczesnych instalacji do odzysku surowców wtórnych (recykling). 

Ważnymi aspektami nowelizacji ustawy są regulacje mające na celu eliminacje nielegalnych składowisk odpadów, monitoring prac przyczyniających się do eliminacji odpadów komunalnych, czy zmniejszenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Sama ustawa wprowadzi w kraju systemową zmianę polegającą na segregowaniu śmieci, ale nie to jest celem. Celem jest możliwość odzyskania produktów takich jak papier, szkło, plastik, metal - po to, żeby ponownie je użyć - mówi minister środowiska Marcin Korolec.

Na naszej stronie umieszczamy, do Państwa wglądu tekst jednolity tzw. ustawy śmieciowej:

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.